Hållbarhet

Hållbarhet - Scandinavian Mountains Airport

Scandinavian Mountains Airport byggs på samma mark som Sälen flygplats har legat på sedan början av 1970-talet. Dess strategiska placering mitt i Nordens största alpina region och fantastiska fjällnatur öppnar upp för fler besökare året runt. I denna unika regionen bedrivs turistverksamhet vilket gör att kraven på hållbarhetsarbetet är högt ställda. Scandinavian Mountains Airport har som målsättning att, ur ett hållbarhetsperspektiv, vara en av de ledande flygplatserna i sin storlek.

Scandinavian Mountains Airport är en regional satsning i en glesbygdsregion, för att skapa en långsiktig tillväxt med flera arbetstillfällen och fast bosatta. Bolaget är helt privatägd av ett stort antal lokalt engagerade norska och svenska företag. Den växande besöksnäringen lyfts ofta fram som Sveriges nya basnäring. Branschen är personalkrävande och skapar också till en snabbare etablering av såväl nyanlända som unga.

Scandinavian Mountains Airport arbetar för att kombinera tillgänglighet med fossilfrihet och fokuserar på att det är utsläppen från flyget som ska minska, inte flygresandet i sig. Det handlar också om ökad energieffektivisering i hela flygplatsdriften. Exempelvis med en successivt ökad elektrifiering och andra teknikutvecklingsspår. Därmed får ett bränslebyte – i kombination med den teknikutveckling som sker parallellt – en central roll.

Under byggnationen tillvaratar Scandinavian Mountains Airport bortschaktade massor samt GROT och stubb inom området så att inget hamnar på deponi, installerar LED både på landningsbanan samt i terminal- och garagebyggnationen, installerar bergvärme, förebygger bränslespill med oljeavskiljare och använder invallade cisterner, kontinuerliga arbetsmiljökontroller samt att de bergmassor som tillförs kommer från närliggande bergtäkter.

I den kommande driften arbetas det med anpassade tariffer mot flygbolag som flyger med de modernaste flygplan, med fokus på mindre utsläpp och buller. Det verkas även för att minimera utsläppen i mark, vatten och luft, samt minimera kemikalieanvändningen samt uppkomsten av avfall.

Scandinavian Mountains Airport är medlem i svenska regionala flygplatser, vilket innebär att man skall medverka till att flygningarna kan bli klimatneutrala framöver. År 2017 träffades en överenskommelse inom branschen om att flygplatserna ska bidra till att nå målsättningen med ett fossilt fritt flygresande till år 2030. Läs mer på https://www.flygplatser.se/de-regionala-flygplatsernas-miljoarbete/

Globalt sett står flygets utsläpp av koldioxid för cirka två procent av världens koldioxidutsläpp. Den totala klimatpåverkan bedöms kunna motsvara upp till fyra procent av de globala koldioxidutsläppen på grund av att delar av utsläppen sker på hög höjd. I Sverige står flygets koldioxidutsläpp, in­ och utrikes, för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Klimatpåverkan när man sitter i ett fullt flygplan är ungefär lika stor som om man kör ensam samma sträcka i en vanlig bensinbil.